Affaldsplan 2014 - 2018

Skanderborg og Odder kommuner har godkendt Affaldsplan 2014-2018.

Skanderborg og Odder kommuner har endvidere godkendt Tillæg til Affaldsplan.

Affaldsplanen tager udgangspunkt i den nationale Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018.

Regeringens overordnede mål er, at der skal genanvendes mere og forbrændes mindre affald. Eksempelvis betyder det, at vi i 2022 skal indsamle 50 % af syv udvalgte materialetyper i husholdningsaffaldet til genanvendelse. Vi er godt på vej i Renosyds område idet der i øjeblikket genanvendes ca. 33 % af disse typer affald. For at komme op på de 50 % bliver det nødvendigt også at udnytte den organiske del fra husholdningerne til f.eks. bioforgasning.

Affaldsplanen beskriver, hvordan disse målsætninger kan omsættes til tiltag, der giver mening lokalt, men vi har vurderet, at plangrundlaget for at iværksætte indsamling af organisk affald fra husholdninger er for spinkelt. Derfor er det besluttet, at denne affaldsplan skal skitsere hvilke tiltag og projekter, der skal igangsættes i de kommende to år for at kunne træffe beslutning om fremtidens ressourcehåndtering på et kvalificeret grundlag.

Affaldsplanen revideres igen i 2016 med den forhåbning, at rammebetingelserne er mere klare end de er på nuværende tidspunkt. I de to år frem mod 2016 vil der blive iværksat justeringer af nuværende indsamlinger og ordninger, og der vil ske forundersøgelser, kortlægning og planlægning, som kan sikre, at Odder og Skanderborg Kommuner sammen med Renosyd opfylder de centralt opsatte mål på affaldsområdet.

De væsentligste tiltag i Affaldsplan 2014–2018 er:

  • Forslag om at iværksætte en tilbundsgående undersøgelse af den mest optimale udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald

  • Forslag om at indsamle pap sammen med papir i eksisterende husstandsindsamling

Sidstnævnte tiltag er iværksat pr. 1. januar 2015.