Renosyd samarbejder

15. feb 2017, 13:05

Af Kristian Skovhus, formand for Renosyds bestyrelse.

Per Laursen skriver den 7. februar 2017 i et læserbrev i Galten Folkeblad under overskriften ”Renosyds konkurrence”, at det ikke er Renosyds opgave at drive genbrugsbutik.

Der ligger en lang række love, bekendtgørelser mv. til grund for dét, der er de kommunalt ejede affaldsselskaber opgaver, bl.a. Fødevare - og Miljøministeriets ”Affaldsbekendtgørelse”, som kommunerne skal følge. I det såkaldte affaldshierarki, er genbrug vægtet højere end andre former for affaldsbehandling.

Byrådene i Odder og Skanderborg kommuner har i vedtægterne for Renosyd bestemt, at det er Renosyds formål at planlægge, etablere og drive de nødvendige aktiviteter til fælles indsamling, behandling samt genanvendelse af affald fra interessenterne. Herunder at afsætte genanvendelige produkter samt at drive anden virksomhed, som står i naturlig forbindelse hermed.

Kommunerne og Renosyd har altså pligt til at sikre, at mest muligt affald bliver genbrugt. Det sker blandt andet gennem Værdicentralen, som i 2016 fik genbrugt 350 tons affald, der ellers var brændt eller deponeret.

Renosyd arbejder med en tredobbelt bundlinje for at opnå miljømæssige og sociale gevinster, samt at drive virksomheden efter ”hvile i sig selv” princippet, idet vi som offentlig virksomhed ikke må skabe profit. Det gælder også Værdicentralen, der følger en stram budgetplan, så økonomien skal hvile i sig selv.

Der er en helt afgørende sammenhæng mellem det gebyr borgerne betaler og Renosyds evne til at genbruge og omsætte til andre værdier. Hvis vi svækker indtægterne, stiger gebyrerne.

Renosyd driver på vegne af Odder og Skanderborg kommuner en omfattende infrastruktur for at servicere godt 82.000 kunder. Når kundernes affald er sorteret og afleveret på genbrugspladsen, har Renosyd ansvaret for det. En stor del kan sælges til genanvendelse, og resten nyttiggøres til el og varme. I 2016 havde Renosyd ca. 79 mio. kr. i indtægter, blandt andet ved salg af genanvendelige materialer for godt 10 mio. kr., samt el og varme for godt knap 44 mio. kr.

Værdicentralen er en vigtig ramme for at opnå sociale gevinster og løfte fælles opgaver i det rummelige arbejdsmarked. Værdicentralen har f.eks. hjulpet 70 flygtninge med sprog- og jobtræning, haft 25 borgere i virksomhedspraktik og beskæftiger 3 fleksjobbere.

Renosyd kan ikke nå målet om mest muligt genbrug alene. Vi tror på, at alle aktører på genbrugsmarkedet skal i spil og i fællesskab sikre mere genbrug. Vi løfter dele af opgaven, mens private og frivillige organisationer løfter andre. Netop derfor er Værdicentralen tovholder for genbrugsnetværket, SecondHandØstjylland, som promoverer alle aktører, der arbejder med genbrug.

Renosyd har et omfattende samarbejde med private aktører. Affaldsselskaber og kommuner har siden 1970-erne på en lang række områder udviklet affaldsområdet, så håndteringen af vores allesammens affald i dag slet ikke kan lade sig gøre, uden gode samarbejder mellem private og offentlige aktører. Den udvikling er Renosyd fortsat bannerfører for, og Værdicentralen er vigtig for den indsats.