Få hjælp til at læse din faktura

Her kan du få et overblik over, hvordan du ser, hvad du betaler for, samt hvilke services du er tilmeldt. 

 

Flere ejere – men kun én faktura med betalingsoplysninger

Er du ejer af en ejendom i Odder og/eller Skanderborg Kommune, modtager du en faktura fra renosyd to gange om året for din/jeres affaldsløsning. Hvis der er flere ejere på en ejendom, modtager én af ejerne en originalfaktura med betalingsoplysninger, resten modtager en faktura KOPI. Dette for at sikre at fakturaen ikke betales flere gange.

Hvis der er indsat en administrator på ejendommen, modtager denne originalfakturaen med betalingsoplysninger, og ejere vil modtage en faktura KOPI.

Se eksempel på en Faktura KOPI her

 

Al information i forbindelse med betaling fremgår på originalfakturaen, og ikke på faktura KOPIen. 

Se et eksempel på en original faktura her

 

 

 

Sammen med din faktura er også vedhæftet et informationsbrev, som kommer omkring noget af alt det nye, du skal være opmærksom på den næste tid. Du finder informationsbrevet i din digitale postkasse.

Vær også opmærksom på, at vi fremover fakturerer medio/ultimo januar (med betaling februar) og igen i august (med betaling i september).

Læs informationsbrevet her

 

 

 

Hvad står der på min faktura?

På din faktura er listet omkostninger, der knytter sig til tømning og håndtering af de ordninger, du er tilmeldt. 

Følgende fremgår af din faktura: 

 • Beholder til restaffald angivet med størrelsen på beholderen (fx en 190L restaffaldsbeholder)
 • Genanvendelsesgebyr, som dækker beholdere til Papir/pap og Emballage
 • Genbrugspladsgebyret (et gebyr vi alle betaler til, som dækker drift af genbrugspladser, afhentning af storskrald og planlægning)
 • Tillægsydelser du har tilkøbt (det kan være ugetømning af restaffaldsbeholder, tømning på standplads frem for skel m.fl.

Læs mere om, hvad genbrugspladsgebyret og genanvendelsesgebyret er

 

Betalingsservice

Hvis du benytter betalingsservice, så vil det fremgå af fakturaen (originalfakturaen), og du skal derfor ikke foretage dig noget.

Benytter du ikke betalingsservice fremgår det af originalfakturaen, hvordan du skal betale. 

 

Læs også status om moms på affaldsgebyr

Når vi i renosyd udsender fakturaer, indeholder disse i øjeblikket en opkrævning af moms. Dette er ikke ulovligt, og renosyd følger de gældende regler for kommunale affaldsselskaber i 2024. Som man kan læse på Skats hjemmeside har EU og Landsskatteretten afgjort at der ikke må opkræves moms på kommunale affaldsydelser. Det er derfor forståeligt, at der på dette område kan være tvivl om gældende lovgivning og praksis.

Opkrævning af moms på affaldsgebyrer for private borgere og grundejerforeninger, taler dog imod en afgørelse fra EU og Landsskatteretten om, at dette ikke længere skal pålægges.

Det er derfor forståeligt, at der på dette område kan være spørgsmål og tvivl om gældende lovgivning vs. den praksis, vi følger i renosyd.

Herunder følger en uddybning:

 • Det er rigtigt, at det ikke længere er lovligt at opkræve moms på affaldsgebyrer. Det har EU besluttet og Landsskatteretten stadfæstet.
 • Kommunerne har ventet en årrække på, at få det styringssignal fra Skat, som har været nødvendigt for at ændre praksis og få at vide præcis hvilke konsekvenser, dette får.
 • Styresignalet kom så sent i 2023, at det ikke har været muligt at foretage de nødvendige ændringer i de årlige gebyrblade i kommunerne for 2024. Der ligger derfor en melding fra Skat om, at der kan opkræves moms i 2024 uden, at det er i strid med loven.
 • Styresignalet indeholder en afgørelse om, at der fortsat skal betales købsmoms i affaldsselskaberne. Det har den konsekvens, når der ikke er moms på selve affaldsgebyret, at købsmomsen ikke kan modregnes. I praksis betyder det, at det samlede gebyr med og uden moms bliver stort set det samme. Dette skyldes, at langt de fleste ydelser i renosyd og andre affaldsselskaber er i fri konkurrence igennem udbud hos eksterne leverandører. Eller sagt på en anden måde, vi har stort set ikke nogen intern produktion.
 • Man kan således ikke drage den konklusion, at det beløb som på fakturaen står angivet som moms, vil kunne spares på gebyret i fremtiden. Dette skyldes, at gebyret i stedet blot vil stige, fordi, det er nødt til at dække købsmomsen.
 • Det er en stor opgave at omlægge affaldsselskabernes økonomisystemer til at håndtere de nye regler. Dette skyldes at alle poster skal gennemgås ift. en vurdering af momspligt eller fravær af momspligt.
 • Der er indgået en politisk aftale om selskabsgørelse af affaldssektoren. Formålet med denne aftale er at sikre, at selskaberne igen kan opkræve moms. Forventeligt fra 2025. Der foreligger dog endnu intet nyt om status på arbejdet, der skal fortælle os hvordan det skal ske. Og opgaven er ikke på regeringens lovprogram for denne sæson. Det er derfor stærkt tvivlsomt om det nås i rette tid at få lovgivning på plads.