Håndtering af plast i Renosyd

Renosyd indsamler i alt ca. 900 ton plast om året fra kunderne. Størstedelen fra vores genbrugspladser, nemlig ca. 600 ton, og ca. 300 ton indsamles som emballageplast ved husstandene.

Det er et krav i affaldsbekendtgørelsen, at Renosyd skal indsamle plast. Plast bliver produceret af olie, og der er derfor en miljøfordel i at indsamle og genanvende så meget plast som muligt.

Det kan være rigtig svært at kende forskel på det gode plast, der kan genanvendes og det dårlige plast, der ikke kan genanvendes. Derfor indsamler Renosyd alt det plast, kunderne skal af med. For når vi indsamler alt, har vi mulighed for at udpege de problematiske plasttyper og arbejde for, at de plasttyper også gøres mere genanvendelige.

Læs mere om vores ambitiøse mål i Affaldsplanen.

På denne side kan du få mere at vide om de udfordringer, der er, når plast skal genanvendes, og hvordan Renosyd håndterer plast.

Indhold på denne side

 • Udfordringer i genanvendelse af plast
 • Politik for håndtering af plast
 • Overblik over de plasttyper, Renosyd håndterer
 • Plast fra genbrugspladser
 • Plast fra emballagebeholderen

Udfordringer i genanvendelse af plast

Illustration: Cirkulær plastøkonomi 

Der er mange led i værdikæden, der skal hænge sammen, for at sikre genanvendelse af plast.

Plastprodukter skal designes og produceres, så de kan skilles ad og genanvendes. Kunderne skal sortere plasten og Renosyd skal samle det ind. Dernæst skal Renosyd udbyde plastaffaldet til genanvendelses-virksomheder, der skal sortere plasten og oparbejde det til nye produkter.

De største udfordringer i genanvendelse af plast er, at der findes uendelig mange forskellige plasttyper. Nogle typer er af så ringe kvalitet, at det de slet ikke kan genanvendes og det er ikke nemt at kende forskel på de forskellige typer. Der er mange plastprodukter er sammensat af flere forskellige plasttyper, som ikke kan skilles ad, så plasten slet ikke kan genanvendes.

Emballageplast er den sværeste type plast at genanvende, da emballager ofte består af sammensatte materialer, der ikke kan skilles ad. Plasten, der indsamles på genbrugspladserne, er mere ensartet og dermed nemmere at genanvende.

Der er sket store ændringer på verdensmarkedet, siden Kina i praksis lukkede for import af plast i 2017. Det har sammen med beretningerne om de store mængder plast, der hvert år ender i verdenshavene, skærpet fokus på, hvad der sker med den indsamlede plast. Og det har medført, at store mængder plast, der før er eksporteret ud af Europa, skal finde genanvendelse indenfor Europa.

Politik for håndtering af plast

Renosyd samarbejder med en lang række kommuner og affaldsselskaber, samt private firmaer, producenter og brancheforeninger om at øge genanvendelsen af plast fra Danmark. Vi skal have bedre styr på alle led i værdikæden, så vi kan løse problemerne indenfor EU. Heldigvis udvikler teknikken sig løbende, så dét, der ikke kan genanvendes i dag, kan måske i morgen. Emballagerne udvikler sig ligeså, så de i højere grad bliver produceret, så de kan genanvendes.

I 2019 har Danmark i EU sat fokus på, at der skal udarbejdes fælles designkrav, der kan sikre højere genanvendelse – og der skal være bedre kontrol med det affald, der sendes ud af EU.

Sammen med de øvrige kommuner arbejder vi gennem vores brancheforening Dansk Affaldsforening på at plastemballage skal være designet til genanvendelse. Du kan læse mere om plastpolitikken, og de mål vi forfølger her (Dansk Affaldsforening).

Vi ønsker at stille krav til modtageanlæggene om, at de har en høj grad OG kvalitet af genanvendelse – samt leverer dokumentation herfor.

Èn af udfordringerne for Renosyd og de andre danske kommuner er, at vore plastmængder er meget små i forhold til kapaciteten på de store sorteringsanlæg i udlandet. Plasten fra Skanderborg og Odder bliver derfor blandet med plast fra andre kommuner, allerede inden det sendes videre fra sorteringsanlægget til de virksomheder, der oparbejder plasten. Det er derfor ikke muligt at sikre fuld sporbarhed for plasten.

Noget plast er ikke egnet til genanvendelse, og vi ønsker derfor at få det ud af værdikæden. Den bedste behandlingsmetode for det dårlige plast er at brænde det på et affaldsenergianlæg, hvor vi udnytter affaldet til el og varme.

Tabel med overblik over plasttyper og genanvendelse

Som det fremgår af noten i tabellen, så vil genanvendelsesgraden altid være højere jo "renere" plasttypen er. Hvis vi i fremtiden kan sikre, at producenterne i højere grad designer produkter af ensartede plasttyper, som kan sorteres hver for sig, så vil genanvendelsen stige.

Billedtekst: Pose med plastgranulat fra Renosyds bestyrelse’s studietur til Dansk Affaldsminimering juni 2019.

Plast fra genbrugspladser

På genbrugspladserne indsamler vi 5 forskellige fraktioner. Det gælder generelt, at jo bedre vi kan sortere plastaffaldet i forskellige typer – desto bedre afsætningsmuligheder og højere genanvendelsesgrad kan vi opnå. Vi har løbende til vurdering, om det giver mening at udvide med yderligere sortering.

Når kunderne har grovsorteret i de 5 forskellige containere, skal plasten sorteres yderligere i såkaldte ”polymerer” (PET, PP, PE mv), inden den kan genanvendes og bruges i nye produkter.

Renosyd har indgået aftaler med en række firmaer, som håndterer sorteringen:

 • Plasthavemøbler afsættes til Dansk Affald i Vojens. Her foretages en grov forsortering inden afsætning til udenlandske anlæg, fortrinsvis Holland.
 • Dunke afsættes gennem Danbørs til sortering på tyske anlæg. Fraktionen er meget ensartet, hvilket sikrer en høj genanvendelsesgrad.
 • Folie (blød plast) afsættes gennem Danbørs til firmaet Stella Pack i Polen. Her fremstilles nye affaldsposer af folien med en genanvendelsesgrad på ca. 75%.
 • PVC* afsættes til Marius Pedersen A/S, som samler fra forskellige kilder og afsætter til europæiske producenter. PVC genanvendes særligt til produktion af kloakrør, og har en genanvendelsesgrad på næsten 100%.
 • Hård plast afsættes til Scrap Solutions A/S. Scrap Solutions forsorterer plasten på et anlæg i Nyborg, og færdigsorterer derefter på to anlæg i Tyskland, hvor de har købt behandlingskapacitet. Fraktionen består af mange forskellige plasttyper. Scrap Solutions dokumenterer indhold af forskellige plasttyper og genanvendelsesgrader i det leverede affald.

*Hård PVC kan genanvendes – mens blød PVC deponeres, da man endnu ikke har fundet genanvendelsesmuligheder, og det er for farligt at brænde af.Plast fra emballagebeholderen

Alle husstande i Skanderborg og Odder har en spand til emballage, som er hård plast, metal eller glas. Når emballagen er indsamlet, skal den sorteres, inden den kan afsættes til genanvendelse. 

Renosyd har pt. en kontrakt med Dansk Affald A/S, som har vundet opgaven efter et udbud. På deres sorteringsanlæg i Vojens bliver emballageaffaldet sorteret ud i affaldstyper: Metaldåser, jern, aluminium, PET plastik, PP plastik, PE plastik, glasskår og genbrugelige vinflasker.

Plasttyperne går videre til yderligere sortering

 • PET plastik afsættes til RDB Plastics GmBH i Tyskland. RDB Plastics fremstiller såkaldte 'flakes' af varen, som indgår i produktion af nye PET plastikflasker i Europa.
 • PP og PE plastik afsættes til Aage Vestergaard Larsen A/S (AVL) i Danmark. AVL finsorterer og oprenser materialerne, og laver herefter 'pellets' af ren PP og PE. Pellets af de rene fraktioner sælges til plastindustrien som råvare til ny produktion af plastprodukter.